info@medfinder.pl

Zapytaj o cenę interesujących cię zabiegów w całej Polsce za pomocą jednej wiadomości
Tylko zaufane kliniki!

Wszystkie najpopularniejsze zabiegi
Konkurencyjne ceny
Szybko, łatwo i bezpłatnie

Operacje plastyczne i medycyna estetyczna

Otrzymaj porównanie cen zabiegów!

Wydawcą serwisu Medfinder.pl jest Webfinder Emilia Witek NIP 9222840484, REGON  z siedzibą ul. Karolkowa 78/28; 01-193 Warszawa, zwanym dalej Webfinder. Serwis umieszczony jest w domenie Medfinder.pl.

Regulamin korzystania z Serwisu

1.      Terminy użyte w Regulaminie

1.1.   Serwis- Platforma Internetowa prowadzona przez Webfinder. Serwis umieszczony jest w domenie Medfinder.pl.

1.2.   Użytkownik- osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Serwis zasadach określonych w Regulaminie

1.3.   Partner- Podmiot , który zawarł umowę z Webfinder  o prezentację ofert Użytkownikom.

1.4.   Konto- prowadzone dla Użytkownika przez Webfinder pod unikalną nazwą (adres email) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach 

1.5.   Oferta- oferta cenowa za usługę przedstawiana Użytkownikowi przez Partnera. Oferta cenowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

1.6.   Rejestracja- Proces zakładania konta

2.      Warunki uczestnictwa

2.1.   Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.2.   Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Webfinder, której przedmiotem są usługi świadczone przez Webfinder w ramach Medfinder.pl, na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Użytkownikiem, któremu prezentowane są oferty następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail.

2.3.   W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt 2.2, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn.

2.4.   Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji Webfinder tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do podanego adresu email. Użytkownik, który dokonał Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Medfinder.pl adresu email i hasła (logowanie).

2.5.   Logowanie do serwisu Medfinder.pl za pośrednictwem WebAPI oraz za pośrednictwem aplikacji Facebook Connect powoduje takie same skutki jak logowanie bezpośrednio ze strony serwisu Medfinder.pl

2.6.   Konto zawiera dane  podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie Medfinder.p. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu).

2.7.   Webfinder zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Medfinder.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Webfinder może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta.

3.      Warunki prezentowania i akceptowania ofert

3.1.   Webfinder jako operator Serwisu umożliwia Partnerom prezentacje ofert Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom i Partnerom odpowiednie narzędzia systemowe. Webfinder nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem i nie gwarantuje, że Użytkownik oraz Partner mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży usługi.

3.2.   Prezentowana przez Partnera oferta cenowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

3.3.   Akceptując ofertę Partnera poprzez Medfinder.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych kontaktowych Partnerowi, w szczególności imienia i nazwiska, numeru kontaktowego oraz adresu email, w celu prezentacji przez Partnera szczegółów oferty prowadzącej do zakupu usługi.

3.4.   Akceptując ofertę Partnera przez Medfinder.pl, Użytkownik nie jest zobowiązany do zakupu oferty zaprezentowanej przez Partnera.

4.      Rola Medfinder.pl

4.1.   Webfinder nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników i Partnerów w ramach Medfinder.pl ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach oferty, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników, Partnerów oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Webfinder w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność usług sprzedawanych w ramach  oferty, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników i Partnerów, zdolność Partnerów do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników akceptujących oferty cenowe. Webfinder  nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Użytkowników umowy.

4.2.   Webfinder nie sprawdza Usług oferowanych w ramach  oferty cenowej, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii usługi bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości usługi albo usunięcia oferty, o czym informuje Partnera.

4.3.   Webfinder może usunąć  Ofertę w przypadku, gdy czynności związane z Ofertą naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Medfinder.pl. Wskutek usunięcia  Oferty informacje dotyczące tej  Oferty (w szczególności treść zawarta na stronie  Oferty) przestają być dostępne wMedfinder.pl, dalsze czynności w ramach tej  Oferty są niemożliwe.

4.4.   W przypadku, gdy działania Użytkownika lub Partnera naruszają postanowienia Regulaminu bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika lub Partnera w ramach Medfinder.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Webfinder może

4.4.1.udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

4.4.2.ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Medfinder.pl,

4.4.3.uzależnić korzystanie z Medfinder.pl od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności innymi dowodami, zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika

4.4.4.Zawieszenie Konta może nastąpić w konsekwencji naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku uporczywego naruszania zasad.

4.5.   Użytkownik, w przypadku gdy konto, z którego korzystał jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta bądź korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Webfinder. Webfinder może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i korzystania z Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto, z którego Użytkownik korzystał było zawieszone w przeszłości.

5.      Opłaty i prowizje

5.1.   Usługi świadczone przez Webfinder w ramach Medfinder.pl są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Partner.

5.2.   Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

5.3.   Webfinder pobiera od Partnera następujące opłaty i prowizje:

-        Indywidualnie ustalona prowizja od sprzedaży usługi

-        Indywidualnie ustalona opłata od prezentacji oferty Użytkownikowi

6.      Pozostał obowiązki Użytkowników

6.1.   Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Medfinder.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Medfinder.pl lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom.

6.2.   Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o zawartych w ramach Medfinder.pl umowach.

6.3.   Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów znaki towarowe oraz  inne informacje,   dostępne na stronach internetowych Serwisu Medfinder.pl stanowią przedmiot praw Webfinder lub Użytkowników oraz Partnerów. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

6.4.   Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Medfinder.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Webfinder i nie może naruszać postanowień regulaminu Medfinder.pl oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Webfinder oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie Medfinder.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu Medfinder.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych. 

7.      Zakończenie umowy

7.1.   Świadczenie usług w ramach Medfinder.pl ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem zdania następnego.. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z Webfinder (dotyczącą określonego Konta) poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres info@Medfinder.pl, zawierającego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – loginu.

7.2.   Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Webfinder za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

7.3.   Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Webfinder, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Medfinder.pl bez uprzedniej zgody Webfinder

8.      Sąd właściwy dla sporów

8.1.   Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Webfinder, której przedmiotem są usługi świadczone przez Webfinder w ramach Medfinder.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Webfinder w ramach Medfinder.pl będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla sidziby Webfinder.

9.      Postanowienia końcowe

9.1.   Webfinder dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Medfinder.pl. Z przyczyn niezależnych od Webfinder  mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Webfinder stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

9.2.   Webfinder zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.

9.3.   Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail: info@Medfinder.pl

9.4.   Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu tj. 16.09.2015

Jak działa Medfinder?

Medfinder porówna dla Ciebie ceny wybranych zabiegów medycznych w klinikach w wybranym miescie lub całej Polsce. Wystarczy wysłać tylko jedno zapytanie, by otrzymać oferty cenowe bezpośrednio od kilkunastu placówek medycznych na Twoje konto w Medfinder.
Nie trać czasu na wykonywanie dziesiątków telefonów, wysyłanie setek wiadomości i porównywnie cen. Robimy to za Ciebie, zawsze bezpłatnie!

 • KROK 1
  Wypełnij prosty formularz!
  Podaj szczegóły zabiegu, abyśmy mogli znaleźć oferty najbardziej dopasowane do Twojego zapytania.

 • KROK 2
  Wyszukujemy dla Ciebie najlepsze oferty.

  Nasi partnerzy w ciągu 48 godzin przygotują dla Ciebie indywidualnie dopasowaną porozycję cenową.

 • KROK 3
  Wybierz najkorzystniejszą ofertę!

  Po zalogowaniu, na Twoim koncie dostępne będą oferty jakie udało nam się dla Ciebie znaleźć. Przeglądaj, porównuj i wybierz najlepszą dla siebie!